รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ 056-511605 
101บ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง)    
102บ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา)นายกันตพิชญ์ สีตนไชย   
103บ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์)    
104วัดต้นไคร้นายธีรพงศ์ ซื่อตรง  0857158917
107บ้านนาตอง(นาตองสามัคคี)    
108บ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์)    
109บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร)นางสาวพัชรินทร์ สามารถ   
111บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา)    
114บ้านนาคูหา    
116บ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง)นายเชิด คำปลิว  0819514354
118บ้านแต(กวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)    
121วัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ)นางนันทิกานต์ ไชยชนะ   
123บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)    
124บ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุปถัมภ์)    
125วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์)นางสาวปิยะมาศ ใจดี   
126บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์)นางสาวณัฐพิมล ธรรมสรางกูร  0899511651
130บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย)นายธวัชชัย วังคะออม  0931387929
132บ้านร่องฟอง    
133รัฐราษฎร์บำรุงนายอนุสรณ์ พรมรังกา  0819510705
137บ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา)    
139บ้านในเวียงนางสาวศิริขวัญ ปัดเปา  0992950070
140ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี)นางกนกพรรณ จันทร์เดช   
142วัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์)    
145บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์)นายนคร ผ่องใส   
146บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส)    
147วัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์)นางดารารัตน์ จันทร์กาย   
148บ้านศรีสิทธิ์(ใจมาอนุเคราะห์)    
149บ้านปง(ป้อมประชานุกูล)    
150บ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร)    
151บ้านเวียงตั้ง(คำวรรธประชานุกูล)    
153บ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา)นายชำนาญ แปงเขียว   
154บ้านท่าขวัญ(ราษฎร์บำรุง)    
201บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม)    
202บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์)นายสงวน จันทอน  0864062283
205บ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา)นางนิสากร ศรียงค์   
206ชุมชนบ้านทุ่งศรี(ราษฎร์รังสฤษฎ์)    
207บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล)นายสุวิทย์ แบ่งทิศ   
208บ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห์)    
209บ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์)นายเอกรัฐ ทุ่งอ่วน   
210บ้านดอนชุม(พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์)    
211แม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล)    
213บ้านหนองเจริญ(ประชาพัฒนา)    
214บ้านแม่ยางกาด(มิตรภาพที่ 13)    
215บ้านอ้อยวิทยาคารนางนพร ชาติสิงห์ทอง   
216บ้านเวียง(เวียงราษฎร์บำรุง)    
217บ้านป่ากล้วย    
218บ้านห้วยอ้อยว่าที่ร้อยตรีหญิงปุณณัฐฐา กาติ๊บ   
219บ้านบุญเริง(ประชานุสรณ์)    
220บ้านห้วยฮ่อมนายรังสรรค์ หมื่นโฮ้ง  0903171245
221บ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา)นายบุญมา ศรีระวัตร   
222บ้านปางยาว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์)    
224บ้านวังปึ้ง    
225บ้านทุ่งคัวะนายเด็จจพงษ์ กาญจนพงษ์ชัย  0872102931
226บ้านห้วยโรงนอกนายไพรัช ทีฆาวงค์   
228บ้านน้ำเลา(น้ำเลาวิทยาคาร)    
229บ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์)นายสมศักดิ์ ศรีวรรณะ   
230บ้านบุญแจ่ม(ประชาสามัคคี)    
231ชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร)นายเมธี แสนสำโรง   
232บ้านใหม่จัดสรร    
301บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์)นายอนุวัฒน์ นันท์โภคินวงษ์   
303บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ)นายปรินซ์ มัทธุรศ   
304บ้านนาฝาย(ประชาสงเคราะห์)    
305บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา)นายศรายุทธ แก้วเรือน   
306บ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง)นายชัยพิสิษฐ์ เพชรอมรเมธากุล   
307บ้านห้วยโป่ง(ประชานุเคราะห์)    
308บ้านแม่พร้าวนายสันติภาพ พุทธาวิวัตน์   
309บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)นายนัธทวัฒน์ ขัติสะ  0910689698
310บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล)นายพีรวัฒน์ ดีพอ  0615839890
313บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)    
314ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ)นายพิชญุตม์ คงทอง  0979390776
315อนุบาลเทพสุนทรินทร์นายเมทวินทร์ อินต๊ะจวง   
316บ้านแม่แรมนายโสภณ สุธรรม  0956753320
318บ้านวังดิน(วังดินราษฎร์บำรุง)    
319ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา)นางสาวมุกดา สะเอียบคง   
321บ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์)นายปรีชา แก้วปาเฟือย  0954524584
322บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์)นายวราเมธ อุ่นใจ   
323ไทยรัฐวิทยา 31(ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร)นายคมสัน ธรรมสรางกูร  0861953094
324วัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์)นายสุทธนากร ปิลาผล  0860032272
325บ้านแดนชุมพล(ประชานุกูล)    
328บ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์)    
329บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง)    
330บ้านดงเจริญ(วงค์ประชานุกูล)นายอนุสรณ์ พุทธจร   
331บ้านหัวเมือง(แหวนวังประชาบำรุง)    
332วัดแม่ทะ(ดำรงประชานุเคราะห์)    
333บ้านลู(คำภีร์ราษฎร์บำรุง)นางสาวสุภกานนท์ คงทน  0951953935
334วัดห้วยหม้าย(หมายประชากร)นายพัชร เกียรติวาณิช   
335บ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี)นายไพทูรย์ เกิดกุล  0857156614
337บ้านห้วยกาน(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์)    
338บ้านต้นหนุน(หนุนราษฎร์สามัคคี)    
401บ้านหนองม่วงไข่    
402บ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา)    
403แม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร)นายอนุวัฒ คำยวง   
404บ้านสะเลียม(ปัญญาราษฎร์รังสรรค์)นางสาววลินดา รสชา  0951343605
405บ้านทุ่งแค้ว (คันธวงศ์วิทยาคาร)ส.ต.ต.สำราญ คำเฟื่องฟู  0830333869
406บ้านวังหลวง    
407บ้านหนองน้ำรัด (พรหมาประชาสงเคราะห์)    
408บ้านย่านยาว(ย่านยาวประชาสรรค์)