รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ 056-511605 
101บ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง)นายสมภพ มุ้งทอง  0819507221
102บ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา)นายอนันต์ หมดห่วง  0818859506
103บ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์)นายดาวรุ่ง เหมะสิขัณฑกะ  0819507236
104วัดต้นไคร้นายประสิทธิ์ อ้นจันทร์  0867281540
105บ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง)    
107บ้านนาตอง(นาตองสามัคคี)    
108บ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์)นายอุดร บุบผามาลา   
109บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร)นางสาวพัชรินทร์ สามารถ   
110บ้านโป่งศรี    
111บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา)นายสง่า หมอนเขื่อน  0894317128
112บ้านทุ่งเหนือ(ราษฎร์สามัคคี)    
113บ้านแม่แคม    
114บ้านนาคูหา    
115บ้านดง(ธรรมาราษฎร์นุสรณ์)    
116บ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง)นายเชิด คำปลิว  0819514354
117บ้านหัวฝาย(ประชาสารสงเคราะห์)    
118บ้านแต(กวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)    
121วัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ)นายพีรวิชญ์ สิริปัญญาแสง  0892646369
123บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)นายสมบูรณ์ จงรักษ์   
124บ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุปถัมภ์)    
125วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์)นายอดุลย์ นาเทพ   
126บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์)นางสาวณัฐพิมล ธรรมสรางกูร  0899511651
130บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย)นายดิเรก ฉันทา  0810201991
132บ้านร่องฟองนางเมตตา คำหงษา  054646029
133รัฐราษฎร์บำรุงนายอนุสรณ์ พรมรังกา  0819510705
134บ้านนาแหลม(กองแก้วราษฎร์อุปถัมภ์)    
135วัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล)นายรณยุทธ์ วงศ์พยา  0819504695
136บ้านน้ำชำ(ประชาราษฎร์สามัคคี)    
137บ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา)นายทวี มะทะ  0871879400
138วัดมณีวรรณ(ประชารัฐวิทยาคาร)    
139บ้านในเวียงนายหอมแต่ง อ่องลออ  0896343045
140ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี)นางอุดมพร ถิ่นทิพย์   
141บ้านปทุม(ถาวรราษฎร์ศึกษา)    
142วัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์)    
143บ้านกาซ้อง    
145บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์)นายธีรพงศ์ ซื่อตรง   
146บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส)นายจรัญ พันธ์กสิกรรม  0899554267
147วัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์)นายสานิตย์ สุขโข  0818849165
148บ้านศรีสิทธิ์(ใจมาอนุเคราะห์)    
149บ้านปง(ป้อมประชานุกูล)นายกัมพล ภิมาลย์   
150บ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร)ว่าที่ร้อยตรีไชยชาญ มณีกาศ   
151บ้านเวียงตั้ง(คำวรรธประชานุกูล)นางสาวกาญจนา กัญจนวัฒน์   
153บ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา)นางสาวจินตนา ถิ่นทิพย์   
154บ้านท่าขวัญ(ราษฎร์บำรุง)    
201บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม)นายเมทวินทร์ อินต๊ะจวง   
202บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์)นายมงคล พรมปาน   
203บ้านแม่ยางโพธิ์(โพธิ์ราษฎร์รังสรรค์)    
204บ้านวังโป่ง(ประชาบำรุง)    
205บ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา)นายปริญญา ลุนภูงา   
206ชุมชนบ้านทุ่งศรี(ราษฎร์รังสฤษฎ์)    
207บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล)นายสุวิทย์ แบ่งทิศ   
208บ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห์)    
209บ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์)นายธวัชชัย วังคะออม   
210บ้านดอนชุม(พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์)    
211แม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล)นายสุวรรณ หลายกิจพานิช   
212บ้านโทน(ราษฎร์อุทิศ)    
213บ้านหนองเจริญ(ประชาพัฒนา)    
214บ้านแม่ยางกาด(มิตรภาพที่ 13)นายณรงค์ ไชยเกิด   
215บ้านอ้อยวิทยาคารนายวิทูรย์ สินธุวงศ์   
216บ้านเวียง(เวียงราษฎร์บำรุง)    
217บ้านป่ากล้วย    
218บ้านห้วยอ้อยนายไพรัช ทีฆาวงค์   
219บ้านบุญเริง(ประชานุสรณ์)    
220บ้านห้วยฮ่อม    
221บ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา)นายบุญมา ศรีระวัตร   
222บ้านปางยาว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์)    
224บ้านวังปึ้ง    
225บ้านทุ่งคัวะ    
226บ้านห้วยโรงนอกนายธงชัย คำปวง   
228บ้านน้ำเลา(น้ำเลาวิทยาคาร)    
229บ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์)นายปราการ ท้าวพันวงค์   
230บ้านบุญแจ่ม(ประชาสามัคคี)    
231ชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร)นายุสุเมศวร์ พรหมมินทร์   
232บ้านใหม่จัดสรร    
233บ้านน้ำโค้ง(ประชานิมิตร)    
301บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์)    
303บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ)    
304บ้านนาฝาย(ประชาสงเคราะห์)    
305บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา)    
306บ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง)นายมานพ บุญทน   
307บ้านห้วยโป่ง(ประชานุเคราะห์)    
308บ้านแม่พร้าวนายพิชญุตม์ คงทอง   
309บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)นางนิลลาวัณย์ เรืองรองสมบัติ   
310บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล)นายยงยุทธ เรืองรองสมบัติ   
313บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)นายนิคม บุญซ้อน   
314ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ)นายบรรหาร อนันชัย   
315อนุบาลเทพสุนทรินทร์นายวิวัฒน์ ทองภักดี   
316บ้านแม่แรมนางนิสากร ศรียงค์   
318บ้านวังดิน(วังดินราษฎร์บำรุง)    
319ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา)ส.ต.ต.สำราญ คำเฟื่องฟู   
321บ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์)นายวินัย รักพงษ์   
322บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์)นายสมพันธ์ ทิพย์จักร์   
323ไทยรัฐวิทยา 31(ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร)นายคมสัน ธรรมสรางกูร   
324วัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์)นายอิทธิภัทร ธิฟู   
325บ้านแดนชุมพล(ประชานุกูล)    
326บ้านโทกค่า(สหราษฎร์บำรุง)    
327บ้านสันปู่สี(ราษฎร์วิทยากุล)    
328บ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์)    
329บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง)นายธนวัฒน์ คำลือ   
330บ้านดงเจริญ(วงค์ประชานุกูล)นายอนุสรณ์ พุทธจร   
331บ้านหัวเมือง(แหวนวังประชาบำรุง)    
332วัดแม่ทะ(ดำรงประชานุเคราะห์)นายบุญถนอม ตันจันตา   
333บ้านลู(คำภีร์ราษฎร์บำรุง)    
334วัดห้วยหม้าย(หมายประชากร)นายทีปกร อะทะเสน   
335บ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี)นายไพทูรย์ เกิดกุล   
336บ้านดอนแก้ว(อาสาพัฒนาอินทรราษฎร์วิทยา)    
337บ้านห้วยกาน(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์)นายสุรพล แก้วติน   
338บ้านต้นหนุน(หนุนราษฎร์สามัคคี)นายอนุชิต พิพิธจันทร์   
401บ้านหนองม่วงไข่นายธนพงค์ ลอยลม   
402บ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา)นายสมศักดิ์ พรหมไพร   
403แม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร)นายชำนาญ สีสม   
404บ้านสะเลียม(ปัญญาราษฎร์รังสรรค์)    
405บ้านทุ่งแค้ว (คันธวงศ์วิทยาคาร)    
406บ้านวังหลวง    
407บ้านหนองน้ำรัด (พรหมาประชาสงเคราะห์)นางประมวล เตชวงศ์   
408บ้านย่านยาว(ย่านยาวประชาสรรค์)