รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ 056-511605 
101บ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง)    
102บ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา)นายดาวรุ่ง เหมะสิขัณฑกะ  0819507236
103บ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์)    
104วัดต้นไคร้นายประสิทธิ์ อ้นจันทร์  0867281540
107บ้านนาตอง(นาตองสามัคคี)    
108บ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์)นายอุดร บุบผามาลา  0937821101
109บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร)นางสาวพัชรินทร์ สามารถ   
111บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา)นางสาวจินตนา ถิ่นทิพย์  0817842542
112บ้านทุ่งเหนือ(ราษฎร์สามัคคี)    
113บ้านแม่แคม    
114บ้านนาคูหา    
115บ้านดง(ธรรมาราษฎร์นุสรณ์)    
116บ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง)นายเชิด คำปลิว  0819514354
117บ้านหัวฝาย(ประชาสารสงเคราะห์)    
118บ้านแต(กวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)    
121วัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ)นางสาวกาญจนา กัญจนวัฒน์  0642377297
123บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)นายสมบูรณ์ จงรักษ์  0899998025
124บ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุปถัมภ์)    
125วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์)นายอดุลย์ นาเทพ  0979241506
126บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์)นางสาวณัฐพิมล ธรรมสรางกูร  0899511651
130บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย)นายมานพ บุญทน  0829792544
132บ้านร่องฟองนางเมตตา คำหงษา  054646029
133รัฐราษฎร์บำรุงนายอนุสรณ์ พรมรังกา  0819510705
134บ้านนาแหลม(กองแก้วราษฎร์อุปถัมภ์)    
135วัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล)นายรณยุทธ์ วงศ์พยา  0819504695
136บ้านน้ำชำ(ประชาราษฎร์สามัคคี)    
137บ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา)นายทวี มะทะ  0871879400
139บ้านในเวียงนายสุรพล แก้วติน  0871929198
140ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี)นางอุดมพร ถิ่นทิพย์  0817832968
141บ้านปทุม(ถาวรราษฎร์ศึกษา)    
142วัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์)    
143บ้านกาซ้อง    
145บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์)นายธีรพงศ์ ซื่อตรง  0857158917
146บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส)นายจรัญ พันธ์กสิกรรม  0899554267
147วัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์)    
148บ้านศรีสิทธิ์(ใจมาอนุเคราะห์)    
149บ้านปง(ป้อมประชานุกูล)นายณรงค์ ไชยเกิด   
150บ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร)ว่าที่ร้อยตรีไชยชาญ มณีกาศ   
151บ้านเวียงตั้ง(คำวรรธประชานุกูล)    
153บ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา)นายชำนาญ แปงเขียว   
154บ้านท่าขวัญ(ราษฎร์บำรุง)    
201บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม)นายเมทวินทร์ อินต๊ะจวง   
202บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์)นายสงวน จันทอน  0864062283
203บ้านแม่ยางโพธิ์(โพธิ์ราษฎร์รังสรรค์)    
205บ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา)นางนิสากร ศรียงค์   
206ชุมชนบ้านทุ่งศรี(ราษฎร์รังสฤษฎ์)    
207บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล)นายสุวิทย์ แบ่งทิศ   
208บ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห์)    
209บ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์)นายธวัชชัย วังคะออม  0931387929
210บ้านดอนชุม(พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์)    
211แม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล)นายสุวรรณ หลายกิจพานิช  0810313155
212บ้านโทน(ราษฎร์อุทิศ)    
213บ้านหนองเจริญ(ประชาพัฒนา)    
214บ้านแม่ยางกาด(มิตรภาพที่ 13)    
215บ้านอ้อยวิทยาคารนางนพร ชาติสิงห์ทอง   
216บ้านเวียง(เวียงราษฎร์บำรุง)    
217บ้านป่ากล้วย    
218บ้านห้วยอ้อยนางสาวศิริขวัญ ปัดเปา  0992950070
219บ้านบุญเริง(ประชานุสรณ์)    
220บ้านห้วยฮ่อมนายรังสรรค์ หมื่นโฮ้ง  0903171245
221บ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา)นายบุญมา ศรีระวัตร   
222บ้านปางยาว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์)    
224บ้านวังปึ้งนายอดิศักดิ์ มาอินทร์   
225บ้านทุ่งคัวะนายเด็จจพงษ์ กาญจนพงษ์ชัย  0872102931
226บ้านห้วยโรงนอกนายไพรัช ทีฆาวงค์   
228บ้านน้ำเลา(น้ำเลาวิทยาคาร)    
229บ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์)นายปราการ ท้าวพันวงค์  0819720024
230บ้านบุญแจ่ม(ประชาสามัคคี)    
231ชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร)นายุสุเมศวร์ พรหมมินทร์  0808519207
232บ้านใหม่จัดสรร    
233บ้านน้ำโค้ง(ประชานิมิตร)    
301บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์)นางสาวสุภกานนท์ คงทน  0951953935
303บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ)    
304บ้านนาฝาย(ประชาสงเคราะห์)    
305บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา)นายศรายุทธ แก้วเรือน   
306บ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง)นายนัธทวัฒน์ ขัติสะ  0910689698
307บ้านห้วยโป่ง(ประชานุเคราะห์)    
308บ้านแม่พร้าวนายกันตพิชญ์ สีตนไชย   
309บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)นายอนันต์ หมดห่วง  0926387956
310บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล)นายพีรวัฒน์ ดีพอ  0615839890
313บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)นายนิคม บุญซ้อน   
314ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ)นายบรรหาร อนันชัย   
315อนุบาลเทพสุนทรินทร์นายวิวัฒน์ ทองภักดี   
316บ้านแม่แรมนายโสภณ สุธรรม  0956753320
318บ้านวังดิน(วังดินราษฎร์บำรุง)    
319ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา)นางสาวมุกดา สะเอียบคง   
321บ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์)นายบุญถนอม ตันจันตา  0923546505
322บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์)    
323ไทยรัฐวิทยา 31(ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร)นายคมสัน ธรรมสรางกูร  0861953094
324วัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์)นายอิทธิภัทร ธิฟู   
325บ้านแดนชุมพล(ประชานุกูล)    
327บ้านสันปู่สี(ราษฎร์วิทยากุล)    
328บ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์)    
329บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง)นายธนวัฒน์ คำลือ  0892626601
330บ้านดงเจริญ(วงค์ประชานุกูล)นายอนุสรณ์ พุทธจร   
331บ้านหัวเมือง(แหวนวังประชาบำรุง)    
332วัดแม่ทะ(ดำรงประชานุเคราะห์)    
333บ้านลู(คำภีร์ราษฎร์บำรุง)นายสุทธนากร ปิลาผล  0860032272
334วัดห้วยหม้าย(หมายประชากร)นายพิชญุตม์ คงทอง  0979390776
335บ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี)นายไพทูรย์ เกิดกุล  0857156614
336บ้านดอนแก้ว(อาสาพัฒนาอินทรราษฎร์วิทยา)    
337บ้านห้วยกาน(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์)    
338บ้านต้นหนุน(หนุนราษฎร์สามัคคี)นายอนุชิต พิพิธจันทร์  0871789864
401บ้านหนองม่วงไข่    
402บ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา)นางลัดดา วัฒนสัจจานุกูล   
403แม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร)นายปรีชา แก้วปาเฟือย  0954524584
404บ้านสะเลียม(ปัญญาราษฎร์รังสรรค์)นางสาววลินดา รสชา  0951343605
405บ้านทุ่งแค้ว (คันธวงศ์วิทยาคาร)ส.ต.ต.สำราญ คำเฟื่องฟู  0830333869
406บ้านวังหลวง    
407บ้านหนองน้ำรัด (พรหมาประชาสงเคราะห์)นายสาโรช เกิดทรัพย์  0932397893
408บ้านย่านยาว(ย่านยาวประชาสรรค์)