ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แพร่ เขต 1
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกันยายน 2560
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายสุรชัย สุริยะไชยวัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์)ถึงแก่กรรม 
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 17/10/2551
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1