ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกรกฎาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางอุธยา ปิ่นทองบ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส)ลาออกจากราชการ 
2นางเกศรินทร์ ศรีโพธิ์บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส)ลาออกจากราชการ 
3นางเบญจวรรณ เสมานุสรณ์บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์)ลาออกจากราชการ 
4นายภาณุพงศ์ ทาประเสริฐบ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์)ลาออกจากราชการ