ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤศจิกายน 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางพจนีย์ สิงห์เสวกชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา)ลาออกจากราชการ 
2นางเสงี่ยม หอมดอกบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)ลาออกจากราชการ