ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนเมษายน 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายเอื้ออังกูร ศิริเสฏฐ์กุลบ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา)โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา สพป.น่าน เขต 2
2นางวรรษมน พิทาคำบ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา)โรงเรียนศรีจอมทอง สพป.เชียงใหม่ เขต 6
3นายณัฐนนท์ ภู่แดงบ้านอ้อยวิทยาคารโรงเรียนวัดเมธังกราวาส สพป.แพร่ เขต 1
4นายทวีทรัพย์ โท๊ะยะอนุบาลเทพสุนทรินทร์โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1