ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายมนัส เชียงเลนชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ)ลาออกจากราชการ 
2นางสุขุมาลย์ ชาญกล้าบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์)ลาออกจากราชการ 
3นายทักษิณ ภิรมนัดบ้านอ้อยวิทยาคารลาออกจากราชการ 
4นางชนนิกา หงษ์แก้วบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)ลาออกจากราชการ