ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมิถุนายน 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายไพรสณฑ์ มะโนยานะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1ลาออกจากราชการ 
2นางสุรีย์รัช หงษ์สามสิบเจ็ดบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)ลาออกจากราชการ