ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกรกฎาคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางโสภิต ลือราชบ้านห้วยโรงนอกลาออกจากราชการ 
2นางพิศมัย นันทะพงษ์บ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา)ลาออกจากราชการ 
3นายอนันต์ สันป่าแก้วบ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา)ลาออกจากราชการ 
4นายประดิษฐ์ ปัญญาสีบ้านปางยาว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์)ลาออกจากราชการ 
5นางณัฐญา อารีย์บ้านหนองม่วงไข่ลาออกจากราชการ