ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนสิงหาคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายสอาด เพ็ชร์หาญบ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์)ลาออกจากราชการ