ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวธิดา คำเกรียววัดห้วยหม้าย(หมายประชากร)เกษียณอายุ 
2นายมนตรี เค้าฝายบ้านย่านยาว(ย่านยาวประชาสรรค์)เกษียณอายุ 
3นางมนัชยา ป้อมรบบ้านปง(ป้อมประชานุกูล)เกษียณอายุ 
4นางเสาวภา พรมทองรัฐราษฎร์บำรุงเกษียณอายุ 
5นางกานดา จันทร์ศาสตร์วัดมณีวรรณ(ประชารัฐวิทยาคาร)เกษียณอายุ 
6นางกาญจมาศ ทะตันบ้านปง(ป้อมประชานุกูล)เกษียณอายุ 
7นายพศิน เกาทัณฑ์บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม)เกษียณอายุ 
8นางเสาวนีย์ แนวณรงค์บ้านหัวเมือง(แหวนวังประชาบำรุง)เกษียณอายุ 
9นางอรไท แสนมูลบ้านสะเลียม(ปัญญาราษฎร์รังสรรค์)เกษียณอายุ 
10นางสมใจ มานพวัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล)เกษียณอายุ 
11นางนภาภรณ์ สายไหมบ้านแดนชุมพล(ประชานุกูล)เกษียณอายุ 
12นางดวงสินธุ์ สมเพชรบ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์)เกษียณอายุ 
13นางสุจิน ฟุ่มเฟือยบ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล)เกษียณอายุ 
14นายวิเชียร วงศารัตนศิลป์บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง)เกษียณอายุ 
15นางละออ แก่นจันทร์บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)เกษียณอายุ 
16นางสาวมาลี สุกินบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม)เกษียณอายุ 
17นายจำรัส อิ่นคำบ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี)เกษียณอายุ 
18นางศรัญญา หงษ์หนึ่งบ้านท่าขวัญ(ราษฎร์บำรุง)เกษียณอายุ 
19นายสมศักดิ์ พรหมไพรบ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา)เกษียณอายุ 
20นายธนพงค์ ลอยลมบ้านหนองม่วงไข่เกษียณอายุ 
21นายมงคล พรมปานบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์)เกษียณอายุ 
22นางจันทร์เพ็ญ ทิพย์โพธิ์วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์)เกษียณอายุ 
23นางทัศนีย์ สุปินนะบ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส)เกษียณอายุ 
24นางบรรจง ชุมภูอินทร์บ้านอ้อยวิทยาคารเกษียณอายุ 
25นางสมศรี ศิริพันธุ์บ้านย่านยาว(ย่านยาวประชาสรรค์)เกษียณอายุ 
26นางนิลวรรณ เสนธนิสศักดิ์บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์)เกษียณอายุ 
27นางสมพิศ แสนศิริภัทรพงศ์บ้านหนองเจริญ(ประชาพัฒนา)เกษียณอายุ 
28นางสมพิศ พนมมิตรแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล)เกษียณอายุ 
29นายทักษิณ เวียงยาบ้านอ้อยวิทยาคารเกษียณอายุ 
30นางอนงวรรณ เชียงวงค์บ้านท่าขวัญ(ราษฎร์บำรุง)เกษียณอายุ 
31นายพินิจศักดิ์ จรัญวัดมณีวรรณ(ประชารัฐวิทยาคาร)เกษียณอายุ 
32นางมณีวรรณ พรมปานบ้านแม่ยางกาด(มิตรภาพที่ 13)เกษียณอายุ 
33นายสานิตย์ สุขโขวัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์)เกษียณอายุ 
34นายวินัย รักพงษ์บ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์)เกษียณอายุ 
35นายมานิตย์ พริบไหวบ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง)เกษียณอายุ 
36นางดารุณี พิริยะชนานุสรณ์บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)เกษียณอายุ 
37นายทินกร พิริยะชนานุสรณ์บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)เกษียณอายุ 
38นายประเชิญ ท่วงทีวัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ)เกษียณอายุ 
39นายพีรวิชญ์ สิริปัญญาแสงวัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ)เกษียณอายุ 
40นางอรพิน ไชยประพันธ์บ้านหัวฝาย(ประชาสารสงเคราะห์)เกษียณอายุ 
41นายสมภพ มุ้งทองบ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง)เกษียณอายุ 
42นางทานตะวัน ธรรมลังกาบ้านทุ่งแค้ว (คันธวงศ์วิทยาคาร)เกษียณอายุ 
43นางนภาวรรณ ศรีธรรมราชบ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง)เกษียณอายุ 
44นางมยุเรศ วงศารัตนศิลป์บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง)เกษียณอายุ 
45นางอัญชรี วงศ์สุวรรณชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี)เกษียณอายุ 
46นายมังกร วันละบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์)เกษียณอายุ 
47นางศรีวรรณ รอดนิลบ้านแม่แรมเกษียณอายุ 
48นางอรพิณ ดวงใจบ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง)เกษียณอายุ 
49นางอมรศรี แสงสิทธิ์บ้านนาคูหาเกษียณอายุ 
50นางเจือจันทร์ พลหล้าบ้านป่ากล้วยเกษียณอายุ 
51นางอมรรัตน์ คำน้ำปาดชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี)เกษียณอายุ 
52นางลัดดากรณ์ ศรียงค์บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร)เกษียณอายุ 
53นายศุภกฤษฎ์ กวางสบายบ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา)เกษียณอายุ 
54นางวิไลวรรณ วันละบ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา)เกษียณอายุ 
55นางสาวละเอียด พงค์ถิ่นบ้านเวียง(เวียงราษฎร์บำรุง)เกษียณอายุ 
56นางสมพร ตั๋นพรมชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี)เกษียณอายุ 
57นางสาวดรุณี ทิพย์รักษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1เกษียณอายุ 
58นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1เกษียณอายุ 
59นางอรุณี เกตุวรภัทราบ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์)เกษียณอายุ 
60นายสมศักดิ์ โสภารัตน์บ้านหัวเมือง(แหวนวังประชาบำรุง)เกษียณอายุ 
61นางณัฐิกานต์ หงษ์ทองบ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา)เกษียณอายุ 
62นางนิภา ใจวงค์บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล)เกษียณอายุ 
63นายสำเริง พรมไพรบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)เกษียณอายุ 
64นายสมคัด กองศรีชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร)เกษียณอายุ 
65นางวสุชลีมนต์ ตะนะวิไชยบ้านดอนแก้ว(อาสาพัฒนาอินทรราษฎร์วิทยา)เกษียณอายุ 
66นางกันยารัตน์ เกยงค์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1เกษียณอายุ 
67นางเบญญพร โกสินทร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1เกษียณอายุ 
68นายสกล สีแดงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1เกษียณอายุ 
69นายสุบิน ชื่นบานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1เกษียณอายุ 
70นายสำราญ สติมั่นบ้านแต(กวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)เกษียณอายุ 
71นายสมคิด สุคันทะมาลาบ้านห้วยฮ่อมเกษียณอายุ 
72นายสมศักดิ์ ศรีวุฒิบ้านแดนชุมพล(ประชานุกูล)เกษียณอายุ 
73นางสาววิภาวี วิลาวรรณบ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์)ลาออกจากราชการ