ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางโสภา ปัญญาใสแม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร)ลาออกจากราชการ 
2นายปริญญา ลุนภูงาบ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา)รร.วัดหนองพะยอม สพป.พิษณุโลก เขต 1
3นางกรองกาญจน์ ชัยวุฒิบ้านนาฝาย(ประชาสงเคราะห์)รร.วัดศรีดอก สพป.แพร่ เขต 2
4นายวิทูรย์ สินธุวงศ์บ้านอ้อยวิทยาคารรร.อนุบาลแพร่ รร.อนุบาลแพร่
5นางสาวรติรัตน์ บุญดาบ้านแม่แรมรร.วัดเมธังกราวาส รร.วัดเมธังกราวาส
6นางทิพย์สุดา ใจปัญญาบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม)รร.วัดเมธังกราวาส รร.วัดเมธังกราวาส
7นางสาวหยาดฝน ลือโฮ้งบ้านห้วยฮ่อมรร.อนุบาลแพร่ รร.อนุบาลแพร่