ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายภาณุกร เบ้าเชื้อบ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห์)ลาออกจากราชการ 
2นางนันทา พรมไพรบ้านวังดิน(วังดินราษฎร์บำรุง)ลาออกจากราชการ 
3นางอุษาสินี กันทะวงศ์ไทยรัฐวิทยา 31(ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร)ลาออกจากราชการ 
4นางนงคราญ จิตเพียรบ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์)ลาออกจากราชการ