ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกรกฎาคม 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางปุณณ์ญาณ์ ขำนิ่มบ้านร่องฟองลาออกจากราชการ 
2นายสุพจน์ ดวงมณีบ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์)รร.วัดเปรมประชากร สพป.ปทุมธานี เขต 1