ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายหอมแต่ง อ่องลออบ้านในเวียงเกษียณอายุ 
2นางสุทธิวรรณ พัฒนจันทร์บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม)เกษียณอายุ 
3นางปรียนุช เพื่อนฝูงวัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์)เกษียณอายุ 
4นางนาฎสุรีย์ วงศ์อรินทร์บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)เกษียณอายุ 
5นางทิวาพร วุฒิเมธารักษ์บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย)เกษียณอายุ 
6นางฟองจันทร์ ข้ามหกบ้านเวียงตั้ง(คำวรรธประชานุกูล)เกษียณอายุ 
7นายสุขสมบัติ กาศบัณฑิตบ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์)เกษียณอายุ 
8นายพงศ์ศักดิ์ ครองสุขบ้านป่ากล้วยเกษียณอายุ 
9นางชุลีพร พิทยากิตบ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล)เกษียณอายุ 
10นางวิไลพร รักเรียนบ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์)เกษียณอายุ 
11นางนิยม ตันจันตาบ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง)เกษียณอายุ 
12นางอำไพ มูลเมืองบ้านวังโป่ง(ประชาบำรุง)เกษียณอายุ 
13นางสาวพัชนี สมศิลป์แม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล)เกษียณอายุ 
14นางนฤมล อินต๊ะจังบ้านน้ำเลา(น้ำเลาวิทยาคาร)เกษียณอายุ 
15นางประมวล เตชวงศ์บ้านหนองน้ำรัด (พรหมาประชาสงเคราะห์)เกษียณอายุ 
16นางลัดดาวัณย์ สวัยษรบ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง)เกษียณอายุ 
17นางสังวาลย์ เมืองพรมบ้านวังโป่ง(ประชาบำรุง)เกษียณอายุ 
18นายบุญราม อจิมาบ้านดอนชุม(พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์)เกษียณอายุ 
19นางอัญชลี ตาขันทะบ้านเวียง(เวียงราษฎร์บำรุง)เกษียณอายุ 
20นางสังวาลย์ สมบัตินันทนาบ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี)เกษียณอายุ 
21นางละออ ทองแท้วัดแม่ทะ(ดำรงประชานุเคราะห์)เกษียณอายุ 
22นางพรศรี จิตรวิจารณ์บ้านดงเจริญ(วงค์ประชานุกูล) 
23นางเพ็ญศรี เสนวิรัชวัดแม่ทะ(ดำรงประชานุเคราะห์)เกษียณอายุ 
24นายชาญชัย ชัยเลิศศรีบ้านแม่แรมเกษียณอายุ 
25นางนิลลาวัณย์ เรืองรองสมบัติบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)เกษียณอายุ 
26นางพรพรรณ ตื้อยศบ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง)เกษียณอายุ 
27นางดารี ร้อนเร็วบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์)เกษียณอายุ 
28นางยุพิน กรุณาบ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์)เกษียณอายุ 
29นางคำสุก ศิริอุดมพงศ์บ้านนาตอง(นาตองสามัคคี)เกษียณอายุ 
30นางองุ่น มิ่งขวัญบ้านหัวเมือง(แหวนวังประชาบำรุง)เกษียณอายุ 
31นางศศิวรรณ แสงทวีชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ)เกษียณอายุ 
32นางลดารัตน์ กันทะวงค์บ้านสะเลียม(ปัญญาราษฎร์รังสรรค์)เกษียณอายุ 
33นายสง่า หมอนเขื่อนบ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา)เกษียณอายุ 
34นางกาญจนา เครือไทยบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์)เกษียณอายุ 
35นางจินตนา ธรรมไชยางกูรบ้านหนองม่วงไข่เกษียณอายุ 
36นายสมพันธ์ ทิพย์จักร์บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์)เกษียณอายุ 
37นางศุภลักษณ์ สุวรรณรัตน์วัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์)เกษียณอายุ 
38นางกัญญณัฐ ศรีวิชัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1เกษียณอายุ 
39นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1เกษียณอายุ 
40นายณัฐกานต์ นันต๊ะแก้วบ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์)เกษียณอายุ 
41นางสุพิน ใจตุรงค์บ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์)เกษียณอายุ 
42นางจรรยา เลิศสัจจานุรักษ์บ้านบุญเริง(ประชานุสรณ์)เกษียณอายุ 
43นางสุมะนา ทองหมื่นบ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา)เกษียณอายุ 
44นางช่อผกา ไชยวรรณกูลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1เกษียณอายุ 
45นายพัฒนวิทย์ หอมดอกวัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์)เกษียณอายุ 
46นางสาคร วุฒิรักรังสรรค์บ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์)เกษียณอายุ 
47นายวรชวน วันราชัยบ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล)เกษียณอายุ 
48นางชโลบล เนื่องพืชบ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์)เกษียณอายุ 
49นางสุธาพร รัตนชมภูบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย)เกษียณอายุ 
50นางนงลักษณ์ วรรณเศียรบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)เกษียณอายุ 
51นายธวัชชัย จักรผันบ้านแม่พร้าวเกษียณอายุ 
52นางสาวอินทิรา อินองการบ้านห้วยโรงนอกเกษียณอายุ 
53นางสุภาภรณ์ สมบัติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1เกษียณอายุ 
54นางอัจฉราภรณ์ จันภิรมย์บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล)เกษียณอายุ 
55นายประสาท ขันคำนันต๊ะบ้านกาซ้องเกษียณอายุ 
56นายภัคณวัฒน์ สว่างเมืองวรกุลบ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา)เกษียณอายุ 
57นายพิชัย ยี่เข็ญบ้านแม่แรมเกษียณอายุ 
58นายวิวัฒน์ อินป๊อกบ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล)เกษียณอายุ 
59นายดิเรก ฉันทาบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย)ลาออกจากราชการ