ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤศจิกายน 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสุดครรภ์ บัวขมบ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์)ลาออกจากราชการ 
2นายธนกร วัฒนสัจจานุกูลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1ลาออกจากราชการ 
3นายผจญ วิเชียรกัณทาบ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์)ลาออกจากราชการ 
4นางสาวอรัญญา แสนปัญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1ลาออกจากราชการ 
5นายวชิรปิลัณญ์ พงษ์มณีบ้านหนองน้ำรัด (พรหมาประชาสงเคราะห์)ร.ร.บ้านแม่จัน สปอ.เชียงราย เขต 3