ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมิถุนายน 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางธารทอง คมแหลมแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล)ลาออกจากราชการ 
2นายวิชิต สุขมีบ้านวังปึ้งลาออกจากราชการ 
3นางศิริพร ชูชื่นบ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์)รร.บ้านหาญ สปจ.สตูล