ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายวิลัน จองแคบ้านหนองน้ำรัด (พรหมาประชาสงเคราะห์)เกษียณอายุ 
2นางอนุสรา คำพันธ์วัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล)เกษียณอายุ 
3นางแสงจันทร์ หลงเวชบ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล)เกษียณอายุ 
4นางกนกกาญจน์ โนรินทร์ชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร)เกษียณอายุ 
5นางสุมิตรา โนรินทร์ชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร)เกษียณอายุ 
6นางจารุวรรณ ทวรัตน์จารุวงษ์บ้านน้ำโค้ง(ประชานิมิตร)เกษียณอายุ 
7นางนงนุช เหมืองทองบ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา)เกษียณอายุ 
8นายอิทธิภัทร ธิฟูวัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์)เกษียณอายุ 
9นางบัวลอย พริบไหวบ้านดงเจริญ(วงค์ประชานุกูล)เกษียณอายุ 
10นายพิทักษ์ ทองแท้บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง)เกษียณอายุ 
11นายจำรัส จันภิรมย์บ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์)เกษียณอายุ 
12นางสุชีลา ชัยพลังฤทธิ์บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร)เกษียณอายุ 
13นางสุดสวาท พัฒนสารินทร์บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)เกษียณอายุ 
14นางทัศนีย์ ต่างประโคนบ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง)เกษียณอายุ 
15นางจิตตินันท์ ทิพย์รักษ์อนุบาลเทพสุนทรินทร์เกษียณอายุ 
16นางเสาวภาคย์ จักรหาบ้านลู(คำภีร์ราษฎร์บำรุง)เกษียณอายุ 
17นางเอมอร รัตนพิบูลวงษ์อนุบาลเทพสุนทรินทร์เกษียณอายุ 
18นายนิยม วิรัตนชัยวรรณบ้านทุ่งคัวะเกษียณอายุ 
19นางดาเรศ พิมลาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1เกษียณอายุ 
20นายวิวัฒน์ ทองภักดีอนุบาลเทพสุนทรินทร์เกษียณอายุ 
21นางจินดา ทองภักดีอนุบาลเทพสุนทรินทร์เกษียณอายุ 
22นางสาวพรพิมล งานขยันบ้านร่องฟองเกษียณอายุ 
23นายชาติชาย อินตานนท์ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ)เกษียณอายุ 
24นายรณยุทธ์ วงศ์พยาวัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล)เกษียณอายุ 
25นายอดุลย์ นาเทพวัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์)เกษียณอายุ 
26นายบุญถนอม ตันจันตาบ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์)เกษียณอายุ 
27นางวิรวดี คนธรรมเนตรบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม)เกษียณอายุ 
28นางรัตนาพร ถิ่นทิพย์ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี)เกษียณอายุ 
29นายสมบูรณ์ ปะละใจบ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์)เกษียณอายุ 
30นายวิสุทธิ์ พิทยากิตแม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร)เกษียณอายุ 
31นายสงคราม ปันรัตน์บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล)เกษียณอายุ 
32นางชวนพิศ ขาวงามบ้านดอนแก้ว(อาสาพัฒนาอินทรราษฎร์วิทยา)เกษียณอายุ 
33นางวนิดา อ้นจันทร์บ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์)เกษียณอายุ 
34นายยอดยิ่ง ฬาทองบ้านห้วยอ้อยเกษียณอายุ 
35นางทรรศนีย์ บุบผามาลาบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร)เกษียณอายุ 
36นายปราการ ท้าวพันวงค์บ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์)เกษียณอายุ 
37นายสุรวุฒิ พุทธษรอนุบาลเทพสุนทรินทร์เกษียณอายุ 
38นายกนก อยู่สิงห์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1เกษียณอายุ 
39นายเมธี เมฆสิงห์ไทยรัฐวิทยา 31(ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร)เกษียณอายุ 
40นางสาวจินดา บุญคุ้มบ้านห้วยโรงนอกลาออกจากราชการ