ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมิถุนายน 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสมร แก้วธรรมานุกูลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1ลาออกจากราชการ 
2นายพิทักษ์ ปวงกันคำบ้านดงเจริญ(วงค์ประชานุกูล)ลาออกจากราชการ 
3นางศิริวรรณ ธนานุศักดิ์วัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์)ลาออกจากราชการ